KNMT Friesland

ALGEMENE & ANNULERINGSVOORWAARDEN

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op cursussen en klinische avonden (hierna: cursus) ter na- of bijscholing, georganiseerd door de Commissie Bij- en Nascholing Friesland (hierna Cie-BNS Frl)

2. Door een inschrijving via de website verklaart de cursist zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Inschrijving

3. Een afgeronde inschrijving geschiedt door het volledig invullen van het digitale registratieformulier via de aanmeldlink op de website www.knmtfriesland.nl en betaling via IDEAL.

4. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Mocht u binnen 48 uur geen bevestigingsmail van ons hebben ontvangen, dan is de inschrijving niet correct verwerkt en verzoeken wij u per e-mail (registratie@knmtfriesland.nl) contact op te nemen.

5. Inschrijving voor de cursus is mogelijk zo lang er plaatsen beschikbaar zijn en geschiedt op volgorde van aanmelding. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt een reservelijst aangelegd. Deelnemers ontvangen daarvan zo spoedig mogelijk bericht.

6. Inschrijving staat open voor zowel KNMT-leden als niet-leden. Voor niet-leden behoudt de Cie-BNS Frl zich het recht voor andere deelnamekosten te rekenen.

7. De Cie-BNS Frl verzorgt geaccrediteerde nascholing voor tandartsen.

Bedenktijd

8. Deelnemer heeft het recht 14 dagen na inschrijving zijn deelname kosteloos te herroepen zonder opgave van reden. Dit kan per e-mail (registratie@knmtfriesland.nl).

Betaling

9. Betaling van de deelnamekosten geschiedt per IDEAL bij aanmelding voor de cursus.

10. Cursisten die zich onverhoopt niet hebben ingeschreven maar wel aanwezig zijn bij de cursus, ontvangen een factuur waarmee de deelnamekosten kunnen worden voldaan.

Annulering door deelnemer

11. Annulering door een deelnemer als gevolg van verhindering van deelname aan een cursus dient tenminste 48 uur van tevoren per e-mail (registratie@knmtfriesland.nl) kenbaar te worden gemaakt. Indien u van ons een ontvangstbevestiging krijgt, is de annulering verwerkt.

12. In geval van verhindering van een deelnemer kan de deelnemer een plaatsvervanger aanwijzen voor de betreffende cursus. Dit dient 24 uur voor aanvang van de cursus aan de Cie-BNS Frl te zijn medegedeeld. De oorspronkelijke deelnemer blijft verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. Indien de vervanger geen lid is van de KNMT, dan behoudt de Cie-BNS Frl zich het recht voor het cursusbedrag voor niet-leden in rekening te brengen.

13. Ten aanzien van inschrijving voor de Waddencursus gelden aanvullende voorwaarden in geval van verhindering of annulering:

Annulering door deelnemer en retournering deelnamekosten in geval van 22e Waddencursus

Inschrijving voor de waddencursus is in principe bindend. Echter, bij onverwachtse verhindering, worden onderstaande termijnen gehanteerd voor het annuleren van de inschrijving en het retourneren van betaalde inschrijfgelden:

  • 100% retournering bij annulering meer dan 3 maanden voor 19 april 2023
  • 75% retournering bij annulering meer dan 2 maanden voor 19 april 2023
  • 50% retournering bij annulering meer dan 1 maand voor 19 april 2023
  • 25% retournering bij annulering meer dan 14 dagen voor 19 april 2023
  • 0% retournering bij annulering 14 dagen of minder voor 19 april 2023

Annulering kan worden doorgegeven door een mail te sturen naar registratie@knmtfriesland.nl. Eventueel tot 12 april 2023 is het mogelijk om een collega als vervanger door te geven.

Retournering deelnamekosten activiteiten Commissie Bij- en Nascholing, anders dan Waddencursus

14. Bij afmelding binnen 14 dagen na inschrijving, worden de deelnamekosten gerestitueerd.

15. Annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus is kosteloos. Het cursusbedrag wordt volledig gerestitueerd.

16. Bij annulering binnen 4 tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag gerestitueerd.

17. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus geldt er geen restitutie van het cursusgeld.

18. Er geldt geen restitutie van het deelnamebedrag bij no-show.

Annulering door de Cie-BNS Frl

19. De Cie-BNS Frl behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende belangstelling of zwaarwegende redenen te annuleren. Deelnemers worden hierover zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus geïnformeerd. In het geval van de Waddencursus worden deelnemers minimaal 4 weken van te voren geïnformeerd. Het betaalde bedrag en eventuele administratiekosten worden volledig en zo spoedig mogelijk terugbetaald door de Cie-BNS Frl.

20. In het geval dat de docent onverhoopt verhinderd is, zal de Cie-BNS Frl zich inspannen een vervangende docent in te schakelen

21. Indien ondanks voornoemde inspanningen geen oplossing wordt gevonden, behoudt de Cie-BNS Frl zich het recht voor de cursus te annuleren. Zij informeert deelnemers hierover zo spoedig mogelijk.

Annulering door overmacht

22. Indien een evenement zoals Waddencursus van overheidswege niet kan plaatsvinden, wordt in overleg met de accommodatie een alternatieve datum gezocht. Betaalde deelnemersgelden worden hiervoor gereserveerd.

Accreditatie en certificaat

23. Indien deelnemer lid is van de KRT en de presentielijst heeft getekend, draagt de Cie-BNS Frl zorg voor het bijschrijven van de KRT-punten.

24. Indien gewenst, kunnen deelnemers een certificaat van deelname ontvangen.

Non-concurrentiebeding

25. Het is niet toegestaan op basis van de Cie-BNS Frl verzorgde cursussen en bijbehorend cursusmateriaal zelfstandig dan wel in samenwerking met derden een soortgelijke cursus te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Cie-BNS Frl.

Auteursrechten

26. Het is niet toegestaan cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende van het cursusmateriaal.

Gegevensbescherming

27. De Cie-BNS Frl of een derde partij ingehuurd door Cie-BNS Frl ten behoeve van de organisatie van een activiteit is verantwoordelijk voor zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, welke niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze werden verkregen. Voor opleidings- en scholingsdoeleinden kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met docenten, accreditatiepartijen en eventuele accommodaties.

Vertrouwelijkheid

28. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de Cie-BNS Frl, haar medewerkers en de docenten. Denk aan bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën.

Aansprakelijkheid

29. Ofschoon de cursussen van Cie-BNS Frl met uiterste zorg worden samengesteld en georganiseerd, is zij niet aansprakelijk voor desondanks opgetreden onvolkomenheden of onjuistheden in de inhoud en uitvoering van de cursus. De KNMT is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of niet geheel doorgaan van de cursus.